การให้บริการ

การให้บริการ กลุ่มบริษัท พีแอนด์แอล

เป็นบริษัทตรวจสอบภายในที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน และให้คำแนะนำด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดระเบียบงานภายในองค์กรซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่ามีการควบคุมในระดับที่จะช่วยลดความเสี่ยง มีนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น กลุ่มบริษัท พีแอนด์แอล ได้มองเห็นถึงความต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้ จึงให้บริการในการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มบริษัท พีแอนด์แอล
2. บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบภายใน ที่ให้บริการงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทั้งการตรวจสอบเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ และการตรวจสอบประจำปี
3. บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบภายใน ที่ให้บริการงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทั้งการตรวจสอบเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ และการตรวจสอบประจำปี
4. บริษัท พีแอนด์แอล บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการจัดทำบัญชีระบบการควบคุมภายใน
5. บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบภายใน ที่ให้บริการงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง IT General Control และ Application Control อีกทั้งการให้คำปรึกษาและวางระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. บริษัท พีแอนด์แอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการงานฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
7. บริษัท พีแอนด์แอล อินเตอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบภายใน ที่ให้บริการงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่มีบริษัทแม่หรือบริษัทย่อย เป็นบริษัทต่างชาติ
8. บริษัท พีแอนด์แอล โทโทล โซลูชั่น จำกัด ให้บริการด้านการจัดวางระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ บริการการแนะนำและสรรหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดกับองค์กร

การเตรียมความพร้อมเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การเตรียมความพร้อมเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น แบ่งได้ 2 มุมมองที่ต้องมีครบถ้วนดังนี้
มุมมองที่ 1 มุมมองเกี่ยวกับผลการประกอบการและการกำกับดูแล
มุมมองที่ 2 มุมมองด้านการควบคุมภายใน