เกี่ยวกับบริษัท


imgบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด (บริษัทฯ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยคนหนุ่มไฟแรงอย่าง “ กิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ” ที่ผันตัวเองจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเอกชน มาเปิดบริษัทของตัวเองด้วยวัยเพียง 34 ปี ในขณะนั้น โดยเริ่มจากลูกค้า 3 ราย ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฏร์, บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

จุดเริ่มต้นแม้จะเป็นเพียงบริษัทตรวจสอบภายในเล็ก ๆ ที่มีจำนวนผู้ตรวจสอบเพียง 5 ชีวิต รับงานตรวจสอบภายในให้กับบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฯ (ที่ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน) มีลูกค้าเพียงไม่กี่บริษัทต่อปี ก่อนขยับตัวเข้ามารับงานตรวจสอบภายในให้กับบริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai เพื่อเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้กับประชาชน บริษัทฯ ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการให้บริการด้วยความเป็น อิสระและความเที่ยงธรรม ให้บริการทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน ในระดับสากล เน้นคุณภาพ ความสำเร็จ และความรวดเร็วของการให้บริการโดยทีมงานบริหาร และบุคลากรของสำนักงาน ที่มีความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์สูง และความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่ทันสมัยเสมอ

บริษัทเชื่อเสมอว่าการให้บริการที่ดี ต้องมาจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน และหัวใจที่มีความตั้งใจในการทำงาน เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคคลากรของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้ในทุกด้าน

จนถึงวันนี้บริษัทมีทีมตรวจสอบภายในที่เป็นพนักงานประจำกว่า 50 ชีวิต กลายเป็นบริษัทตรวจสอบภายในที่มีลูกค้าในมือที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มากกว่า 20 องค์กร และมีงานที่เตรียม IPO โดยมีการเซ็นสัญญาทางธุรกิจแล้วมากกว่า 40 องค์กร หลังจากก่อตั้งมานาน 10 ปี เราให้บริการลูกค้ามาแล้วมากกว่า 100 องค์กรรางวัล และความสำเร็จ


วันที่ 17 ธันวาคม 2562


บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ได้รับโล่ที่ระลึกเนื่องในโอกาส เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ของ บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)


วันที่ 30 ตุลาคม 2562


บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ได้รับโล่ที่ระลึกเนื่องในโอกาส การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ และการย้ายการจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ไปยัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ของ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)


วันที่ 18 ตุลาคม 2562


คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ”จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวันที่ 7 มิถุนายน 2561


บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ได้รับประกาศนียบัตร บริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่ผ่านการรับรอง ในไตรมาสที่ 4/2560 และ 1/2561

วันที่ 3 มิถุนายน 2559


เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่าย อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มอบรางวัล สถานประกอบการ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559


วันที่ 16 กรกฏาคม  2558


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมวันที่ 23 มีนาคม 2555


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมสหกิจศึกษา ประจำปี 2553วันที่ 16 กรกฏาคม 2553


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบรางวัล เกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริม
สหกิจศึกษา ประจำปี 2552