บริษัท พีแอนด์แอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

P&L TRAINING CENTER

บริษัท พีแอนด์แอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท พีแอนด์แอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 เป็นบริษัทที่ให้บริการทั้งการอบรม In-house Training และ Public Training โดยเรามี ฝึกอบรมสัมมนา หลายประเภท เช่น อบรมด้านเทคนิคการทำงานด้านตรวจสอบภายใน,อบรมหัวหน้างานด้านงานตรวจสอบภายใน, อบรมการทำงานเป็นทีม, ฝึกอบรมการบริหารงานบุคคล, Team Building และสัมมนาต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรอบรมมากมายที่เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร โดยเรามีทีมวิทยากรที่มากประสบการณ์และตรงกับสายงานและทักษะต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็น วิทยากรที่มีคุณภาพระดับประเทศ จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรชั้นนำมากมาย โดยการฝึกอบรมและสัมมนา ของเรา เราเน้นการพัฒนาทักษะและเข้าถึงธุรกิจของผู้รับการฝึกอบรมและสัมมนา ในแต่ละประเภทธุรกิจ

อีกทั้ง บริษัทเรายังให้บริการทางด้านการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร, ที่ปรึกษาด้านงานตรวจสอบภายในสำหรับบริษัทขนาดเล็ก, ที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากร, ที่ปรึกษาการทำ Training Road Map เป็นต้น โดยเราการันตรีได้ว่าคุณภาพเนื้อหาหลักสูตรอบรม วิทยากรและกิจกรรมของเรา โดดเด่น จนทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ในทุกหลักสูตร และการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ


งานให้บริการและลูกค้าของ P&L Training Center

1. งานให้คำแนะนำและการประเมินตามแบบประเมิน Anti Corruption ของ CAC
2. งานอบรมให้คำแนะนำ และสอบทานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management)


กลุ่มบริษัท พีแอนด์แอล