บริษัท พีแอนด์แอล โทโทล โซลูชั่น จำกัด

P&L Total Solution

บริษัท พีแอนด์แอล โทโทล โซลูชั่น จำกัด

นอกจากความเชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) แล้ว P&L Corporation ได้จัดตั้ง บริษัท P&L Total Solution ขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ 1 Stop Services หรือที่เรียกว่ามาที่เดียวสามารถได้ทุกอย่างที่ต้องการ ด้วยพนักงานของ P&L Total Solution ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 15 ปี ที่พร้อมให้บริการตั้งแต่การจัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Accessory) บริการจัดวางระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บริการจัดวางระบบเครือข่าย (Network Infrastructure) บริการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) ทั้ง Windows Application, iOS, Android และ Web Application เพื่อตอบสนองความความต้องการขององค์กรกลุ่มบริษัท พีแอนด์แอล