บริษัท พีแอนด์แอล อินเตอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

P&L Inter Consulting

บริษัท พีแอนด์แอล อินเตอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท พีแอนด์แอล อินเตอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด มุ่งมั่นในการให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแบบครอบคลุม Integrated Solutions เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่เพื่อรองรับการขยายตัวและการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainability) เรามีความภูมิใจที่ได้ให้คำปรึกษาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าของเรา ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา ลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการที่จะขยายธุรกิจไปในระดับภูมิภาค (ASEAN and Asia Pacific Region) และระดับสากล (Global Scale) ตลอดจนกลุ่มลูกค้าองค์กรที่มีฐานธุรกิจในต่างประเทศที่ต้องการขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศไทย เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งสายงานให้ความเชื่อมั่น (Assurance) และสายงานให้คำปรึกษา (Consulting) โดยครอบคลุม การบริการหลักดังต่อไปนี้
- การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Regulatory Compliance of SET and SEC)
- การควบคุมภายในตามกรอบของ COSO
- การตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล (Risk-based Internal Audit IIA Standards) และการตรวจสอบภายในภายใต้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


กลุ่มบริษัท พีแอนด์แอล