จรรยาบรรณบริษัท

     

กลุ่มบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการงานด้านการให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาระบบการควบคุมภายในสำหรับองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยมีบริษัทย่อย ประกอบด้วย
1. บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
2. บริษัท พีแอนด์แอล บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด
3. บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด
4. บริษัท พีแอนด์แอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
5. บริษัท พีแอนด์แอล โทโทล โซลูชั่น จำกัด
6. บริษัท พีแอนด์แอล อินเตอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
7. บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท พีแอนด์แอล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ด้วยเจตนารมย์ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ต้องการจะเป็นองค์กรชั้นนำ ที่มีการดำเนินธุรกิจ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และบริษัทย่อย ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคนต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้
เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจ และยอมรับในการนำไปปฏิบัติ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯรวมถึงบริษัทย่อยต่อไป


ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

โดยแจ้งผ่าน : นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
กรรมการผู้จัดการ
เบอร์ติดต่อ : 081-100-9979
Email : kittisak.ch@plgroup.co.th