กิจกรรม / P&L Training Day (All)

P&L Training Day (All)

วันที่ 22 ตุลาคม 2561


อบรมในเรื่อง “การใช้ Excel สำหรับงานตรวจสอบภายใน”
โดยวิทยากร ดร.สุรพรรษ์ เพ็ญจำรัส (พี่ปิ๊ค) ที่ปรึกษางาน IT
ณ ห้องอบรม 603 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)