กิจกรรม / P&L Training Day

P&L Training Day

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561


เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาการพูดและนำเสนอให้กับหัวหน้าทีมตรวจสอบ ในระดับ Manager ขึ้นไป
สำนักงานได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพูดและนำเสนอ
มาให้ความรู้และ Workshop การนำเสนอ เรียกว่าจัดเต็มใน 1 วัน โดยหวังว่าพวกเราจะได้ประสบการณ์จากวันนี้นำไปใช้ต่อไป