กิจกรรม / P&L Outing in Taiwan

P&L Outing in Taiwan

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561


+ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
+ อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมควมมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
+ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
+ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
+ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
+ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
+ ช้อปปิ้งที่เอ้าเล็ต กับสินค้าแบรนด์เนม กว่า 200 ยี่ห้อดัง
+ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง