กิจกรรม / P&L Training Day 1/2560

P&L Training Day 1/2560

วันที่ 29 มีนาคม 2560

โดยการอบรมวันนี้ เป็นการ Refresh ความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
สู่การเป็นมืออาชีพ และการเป็น Service Provider ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ
วิทยากร : คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ