กิจกรรม / เปิดมุม เปลี่ยนคิด ชีวิตสร้างสรรค์ 2

เปิดมุม เปลี่ยนคิด ชีวิตสร้างสรรค์ 2

วันที่ 6-7 มกราคม 2560

หลักสูตรพิเศษต่อเนื่อง ( level 2 ) สำหรับบุคลากร
กลุ่มบริษัท พีแอน์แอล คอร์ปอร์เรชั่น
กำหนดการกิจกรรม
“ เปิดมุม เปลี่ยนคิด ชีวิตสร้างสรรค์ 2 ”
“ Moving Together to Creative Mind 2 : Power of Miracle Mind”