กิจกรรม / P&L Training Day : อบรมความรู้และ Workshop เกี่ยวกับ Audit Program

P&L Training Day

วันที่ 28 ตุลาคม 2559

P&L Training Day : อบรมความรู้และ Workshop เกี่ยวกับ Audit Program
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมผู้ตรวจสอบภายใน โดยบริษัทมีการจัดอบรมเป็นประจำ