กิจกรรม / P&L Anti Corruption

P&L Anti Corruption

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ ผู้บริหาร ในกลุ่มบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น ประกอบด้วย
บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด, บริษัท พีแอนด์แอล บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด,
บริษัท พีแอนด์แอล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท พีแอนด์แอล โทโทล โซลูชั่น จำกัด และบริษัท พีแอนด์แอล อินเตอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ได้จัดให้มีการอบรมทำความเข้าใจให้พนักงานทุกระดับ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ได้ทราบถึงความมุ่งมั่น และจุดมุ่งหมายของบริษัทในการเป็นองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในสังคมไทย