กิจกรรม / Moving Together to Creative Mind "เปิดมุม เปลี่ยนคิด ชีวิตสร้างสรรค์"

Moving Together to Creative Mind "เปิดมุม เปลี่ยนคิด ชีวิตสร้างสรรค์"

วันที่ 23 - 24 เมษายน 2559

โดย อาจารย์ไก่ ณัฏฐ์ธนัน แดงเสริมศิริ ทูตความดีแห่งประเทศไทย