กิจกรรม / P&L Refresh - Anti Corruption -CAC

P&L Refresh - Anti Corruption -CAC

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ตัวแทนคณะทำงานและผู้รับผิดชอบโครงการ CAC ของบริษัท
ได้จัดให้มีการอบรมทบทวนทำความเข้าใจให้พนักงานทุกระดับ (Re-Fresh Training )เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ได้ทราบถึงความมุ่งมั่น และจุดมุ่งหมายของบริษัทในการเป็นองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเน้นการปฏิบัติกับคู่ค้าทุกราย ในการป้องกันและระมัดระวังไม่ให้เข้าสู่กระบวนการคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในสังคมไทย