กิจกรรม / P&L Training (Excel)

P&L Training (Excel)

วันที่ 28 สิงหาคม 2563


P&L Training (Excel)
อบรมในเรื่อง “การใช้ Excel สำหรับงานตรวจสอบภายใน”
โดยวิทยากร Internal Audit Manager
ณ ห้องอบรม 601 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)