กิจกรรม / P&L Uplevel PowerMind 2020

P&L Uplevel PowerMind 2020

วันที่ 10-11 มกราคม 2563


แบบหลักสูตรพิเศษสำหรับบุคลากร บริษัท P&L Group
ในโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563
“ Creative Mind to Creative Workplace : Up level Power Mind 2”
วันที่อบรม : วันที่ 10 - 11 มกราคม 2563
เวลา : 9.00 -17.00 น.
สถานที่ : ห้อง 704 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยากร : อาจารย์ณัฏฐ์ธนัน แดงเสริมศิริ (อาจารย์ไก่)