กิจกรรม / P&L เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา

P&L เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา

วันที่ 19 กันยายน 2562


พระกิตติศักดิ์ ปัญญาพโล คณะสงฆ์ ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน P&L Group
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
ตามเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ''สร้างคนดีให้มีคุณธรรม''
โดยธรรมะ เพื่อปลูกฝั่งให้พนักงานได้เข้าใจและนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
นำไปใช้ในทางปฏิบัติ อีกทั้งยังได้เข้าสักการะพระอุโบสถ ที่มีความงดงาม สร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5
โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากคุณวิชัย จรรยาทิพย์สกุล ประธานพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา
เป็นผู้นำเยี่ยมชม และการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

P&L จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

“ท่านผู้รู้แจ้งโลก มีปัญญาดีถึงที่สุดแห่งโลก อยู่จบพรหมจรรย์เป็นผู้สงบ รู้ที่สุดแห่งโลก ย่อมไม่ปรารถนาโลกนี้และโลกอื่น”