กิจกรรม / P&L Uplevel PowerMind 2019

P&L Uplevel PowerMind 2019

วันที่ 11-12 มกราคม 2562


แบบหลักสูตรพิเศษสำหรับบุคลากร บริษัท P&L Internal Audit
ในโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562
“ Creative Mind to Creative Workplace : Up level Power Mind ”
วันที่อบรม : วันที่ 11-12 มกราคม 2562
เวลา : 9.00 -17.00 น.
สถานที่ : ห้อง 604 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยากร : อาจารย์ณัฏฐ์ธนัน แดงเสริมศิริ (อาจารย์ไก่)