ข่าวสาร / บรรยาย “การควบคุมภายใน”

บรรยาย “การควบคุมภายใน”

12 มิถุนายน 2563

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
ดำเนินการจัดโครงการบ่มเพาะ SMEs ที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการขยายสู่ตลาดทุน (MAI)
คุณกิติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การควบคุมภายใน” ผ่านทางระบบออนไลน์
และได้เชิญคุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี (ต่อเพนกวิน) เจ้าของร้านเพนกวินชาบู
และ ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนต์เมด จำกัด
เป็นวิทยากรร่วมแชร์ประสบการณ์