ข่าวสาร / ขอขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา

5 มีนาคม 2563

ขอขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด