ข่าวสาร / ขอขอบคุณอาจารย์จากมรภ.นครศรีธรรมราช นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา

25 กุมภาพันธ์ 2563

ขอขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด