ข่าวสาร / ขอขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา

18 กุมภาพันธ์ 2563

ขอขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด