ข่าวสาร / in-house training บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 เมษายน 2562


คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
ได้รับเกียรติจาก บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้บรรยายในการจัด In-house training
ให้กับบุคลากรระดับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้ด้านระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอขอบคุณ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) อีกครั้งค่ะ ที่เชื่อมั่นใน P&L