ข่าวสาร / ขอขอบคุณ ผศ.ดร.นิ่มนวล คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

วันที่ 29 มีนาคม 2562


ขอขอบคุณ ผศ.ดร.นิ่มนวล คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด