ข่าวสาร / พิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

18 ตุลาคม 2562

พิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019”

พระกิตติศักดิ์ ปัญญาพโล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ”
จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์