ข่าวสาร / ขอขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา

24 กันยายน 2562

ขอขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด