ข่าวสาร / ขอขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2562


ขอขอบคุณดร. ธนธัส ทัพมงคล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด