ข่าวสาร / พิธีรับประกาศนียบัตร บริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

วันที่ 7 มิถุนายน 2561

CAC มอบใบประกาศนียบัตรแก่ 66 บริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย
และมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด


บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด นำโดยคุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะทำงานโครงการฯ
ได้เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร บริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
โดย P&L เป็น 1 ใน 66 บริษัท ที่ผ่านการรับรอง ในไตรมาสที่ 4/2560 และ 1/2561

P&L มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนร่วม และเป็นก้าวสำคัญในการแสดงพลังที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน
และลดโอกาสที่จะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม ซึ่งปัจจุบันบริษัทที่ได้เข้าประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกับ CAC แล้ว 905 บริษัท
ในจำนวนนี้มีบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC ว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันทุจริตครบตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดแล้วจำนวน 325 บริษัท