ข่าวสาร / ขอขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพายัพ นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ขอขอบคุณอาจารย์ฐิติพร ฐิติจำเริญพร จากมหาวิทยาลัยพายัพ นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด