ข่าวสาร / ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานต์ ไกยวงษ์ คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบกระเช้า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานต์ ไกยวงษ์ คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบกระเช้า
เพื่อเป็นการขอบคุณ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ที่ดูแล นศ.โครงการสหกิจศึกษา