ข่าวสาร / IPO Focus สัญจร 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 14 มีนาคม 2561

IPO Focus สัญจร 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร IPO Focus สัญจร 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต
ให้แก่บริษัทในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและสนใจเข้าจดทะเบียน ได้เห็นถึงแนวทางการจัดการด้าน บัญชี ระบบควบคุมภายใน และบรรษัทภิบาล
ซึ่งจะช่วยสร้างมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท และนำไปสู่ความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในอนาคต
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณมกรา โกศัลวิตร ผู้จัดการสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
และคุณกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้บรรยาย