ข่าวสาร / ขอขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา

วันที่ 26 ตุลาคม 2561

ขอขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด