ข่าวสาร / in-house training กลุ่มเจริญอักษร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

in-house training กลุ่มเจริญอักษร

คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
เป็นผู้บรรยายการอบรม in-house training ให้ความรู้กับบุคคลากร กลุ่มเจริญอักษร