ข่าวสาร / in-house training Prime Road Group (PRG)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

in-house training Prime Road Group (PRG)

คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
เป็นผู้บรรยายการอบรม in-house training ให้ความรู้กับบุคคลากร Prime Road Group (PRG)