ข่าวสาร / รายนาม นศ.วตท.รุ่น 27

วันที่ 8 กรกฏาคม 2561

รายนาม นศ.วตท.รุ่น 27

คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
ได้รับเชิญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27