ข่าวสาร / ขอขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา

วันที่ 13 มีนาคม 2561


ขอขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต นิเทศก์นักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด