ข่าวสาร / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร IPO Focus สัญจร 2560 (ครั้งที่ 2) ณ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 กันยายน 2560

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร IPO Focus สัญจร 2560 (ครั้งที่ 2) ณ จังหวัดขอนแก่น

ให้แก่บริษัทในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและสนใจเข้าจดทะเบียน ได้เห็นถึงแนวทางการจัดการด้าน บัญชี ระบบควบคุมภายใน และบรรษัทภิบาล
ซึ่งจะช่วยสร้างมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท และนำไปสู่ความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในอนาคต
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
และคุณกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้บรรยาย

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย