ข่าวสาร / คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ "ทิศทางและแนวโน้มงานตรวจสอบภายในกับการเติบโตของตลาดทุนในไทย"

วันที่ 14 มีนาคม 2560

คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในหัวข้อ "ทิศทางและแนวโน้มงานตรวจสอบภายในกับการเติบโตของตลาดทุนในไทย"
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่