ข่าวสาร / โครงการเรียนรู้งานตรวจสอบภายในจากผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

วันที่ 14 มีนาคม 2560

"โครงการเรียนรู้งานตรวจสอบภายในจากผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน"

โดยคุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา