ข่าวสาร / งานเสวนา “สร้างคนดีให้มีคุณธรรมตามคำสอนพ่อ” ณ ตลาดหลักทรัพย์

วันที่ 23 มกราคม 2560

งานเสวนา “สร้างคนดีให้มีคุณธรรมตามคำสอนพ่อ” ณ ตลาดหลักทรัพย์
โดย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

(แพร่ภาพสด ณ วันที่ 23 มกราคม 2560) โดย พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา Lord Buddha museum