ข่าวสาร / ขอขอบพระคุณผู้มอบทุนการศึกษางานสถาปนาคณะบัญชีครบรอบ 27 ปี

วันที่ 23 กันยายน 2559

ขอขอบพระคุณ ผู้มอบทุนการศึกษา 12 ท่าน คณะได้มอบทุนในงานสถาปนาคณะบัญชีครบรอบ 27 ปี ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องออดิธอเดียม ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม

ที่มา: คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม