ข่าวสาร / โครงการรายวิชาตรวจสอบภายใน หัวข้อ “การเตรียมตัวทำงานในวิชาชีพตรวจสอบภายใน”

วันที่ 26 มีนาคม 2558

โครงการรายวิชาตรวจสอบภายใน หัวข้อ “การเตรียมตัวทำงานในวิชาชีพตรวจสอบภายใน”

อาจารย์ยุวดี เครือรัฐติกาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต นำนักศึกษาคณะบัญชี เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
โครงการรายวิชาตรวจสอบภายใน หัวข้อ “การเตรียมตัวทำงานในวิชาชีพตรวจสอบภายใน”
โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริง คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 9-906 อาคาร 30ปีศรีปทุม (อาคาร 9)

ที่มา: คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม